A TAKIMI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ EĞİTİM DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ. olarak, A TAKIMI OSGB markasıyla 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca sizi, kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

1. VERİ SORUMLUSU
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak A TAKIMI OSGB. tarafından aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabilecektir.

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI
Müşterilerimizin Sigortalı çalışanlarına ve sözleşme yaptığımız paydaşlarımıza ait kişisel veriler; 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu hizmetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla alınıp, KVKK ‘ya ve ilgili diğer kanunlarda belirtilen sürelere uygun olarak fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Alınan kişisel veriler A TAKIMI OSGB tarafından KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun olarak korunmaktadır. Kişisel verinin sahibi ilgili kişi, kişisel verilerinin işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; https://www.atakimiosgb.com internet adresinden Kurumsal başlığı altındaki Kurumsal Politikalarımız menüsünde beyan edilen Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası ‘ndan ulaşabilirsiniz.

3. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ
Kişisel verinin sahibi ilgili kişi, kişisel verilerinin silinmesi konusunda detaylı bilgilere; https://www.atakimiosgb.com internet adresinden Kurumsal başlığı altındaki Kurumsal Politikalarımız menüsünde adresinden ulaşabilirsiniz.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN PAYLAŞILMASI
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini sağladığımız işverenlerimize ve işverenlerimizin çalışanlarına ait kişisel veriler kamu faydası gözetilmesi kaydı ile KVKK ’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK ’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde; A TAKIMI OSGB., faaliyetlerini yürütebilmek için işbirliği yaptığı çözüm ortaklarına,, kurum, kuruluşlarla ve anlaşmalı olduğu Sağlık sunucuları ile paylaşılabilmektedir. Bunun yanında, kişisel veriler mevzuat gereği, hukuki yükümlülük sebebiyle kamu kurumları ve diğer kuruluşlarla paylaşılabilecektir ATAKIMI OSGB. bünyesindeki tüm kişisel verilerin yurtdışına aktarımı yapılmamaktadır.

5. ALINAN KİŞİSEL VERİLER
A TAKIMI OSGB. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini sağladığımız işverenlerimize ve işverenlerimizin çalışanlarına ait alınan kişisel verilerin kategorileri aşağıda belirtilmiştir;
• Çalışan Kişisel Verileri:
İletişim bilgileri, adres bilgileri, kişisel sağlık bilgileri, eğitim bilgileri, kimlik bilgileri, TC veya Pasaport No, imza,
6. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASINDA YÖNTEMLER VE HUKUKİ SEBEPLER
Sözleşmeli olduğumuz firma çalışanlarına ait kişisel veriler; Kurum faaliyetlerini yürütmek amacıyla A TAKIMI OSGB tarafından farklı kanallar vasıtasıyla ve hukuki sebeplere dayanarak; EK-2 İşe Giriş Periyodik Muayene formu / İş sağlığı ve güvenliği eğitim / Kişisel koruyucu donanım tutanakları / Firmalardan talep edilen personel listesi ve Sgk hizmet dökümü / Kişi beyanı / başvuru formları ya da mail yoluyla alınmaktadır. Bunun haricinde online başvuru, telefon destek faaliyetleri ve elektronik haberleşme kanalları ile toplanabilmektedir. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK ’nın 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Müşterilerimizden, A TAKIMI OSGB. faaliyetlerinin yürütülmesi için kişisel verilerinizi almamızı gerektiren hukuki dayanaklar;6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Yönetmelikleri, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu , 4857 Sayılı İş Kanunu ve bunlara bağlı diğer yönetmeliklerdir. Önceden çalışmış, çalışmaya devam eden ve Sözleşmeli firmalarımızda SGK lı çalışan olarak görev alan personellere ait kişisel veriler;

7. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki hakları, A TAKIMI OSGB. ’e yapacağınız bir talep ile kullanabilirsiniz. Bu kapsamda iletilen. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak; • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, • Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, • Kişisel verinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, • Kişisel verinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, • Kişisel verinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, • Kişisel verinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • İşlenen verinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, • Kişisel verinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınız bulunmaktadır.

8. İLETİŞİM YÖNTEMLERİ
6698 Sayılı Kanun kapsamında kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı aşağıda belirtilen yöntemleri kullanarak gerçekleştirebilirsiniz;

• A TAKIMI OSGB. İrtibat Bilgileri;
Veri Sorumlusu: A TAKIMI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZM. EĞİTİM DAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Veri Sorumlusu İrtibat Kişisi: Eren Aydın

Telefon: 0850 850 75 76

• Aydınlatma Başvuru Yöntemleri:
Mail : info@atakimiosg.com
Adres : Mansuroğlu Mah. 284/1 Sok. No:9A Bayraklı/İzmir

Adreslere gönderilerek yapılacak postalarda otuz günlük yasal hakkınızın sorunsuz takibi için iade-i taahhütlü işlem yapılması gerekmektedir. Bu kapsamdaki başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgili kişilere yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir.